Danh sách các giao dịch sau khi đào tiền ảo lần 1 trong Blockchain:


    

Kiểm tra lần đào 1 "DiaChiViTienCuaToi" :

    


Danh sách các giao dịch sau khi đào tiền ảo lần 2 trong Blockchain:


    

Kiểm tra lần đào 2 "DiaChiViTienCuaToi" :

    


Kiểm tra tính toàn vẹn của Blockchain sau 2 lần giao dịch: